İçeriğe git

Turizm Hukuku
 • 30 yılı aşkın deneyimiyle turizm sektöründe Konaklama, Acente, dahil bütün alanlarında yetkin ekibi ile hizmet veren Murat Bulat Hukuk Bürosu' nun başlıca çalışma alanları :

 • Turizm hukuku danışmanlığı,
 • Sağlık turizmi hukuku danışmanlığı,
 • Turizm sektörü sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Turizm sektörünün satın alma, kiralama, işletme ve devretme sözleşmeleri, finansal ve hukuksal risk raporlaması,
 • Turizm tesislerinin belgelendirilmesi,
 • Kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi ve tahsis sürelerinin uzatılması,
 • Seyahat Acentelerine hukuki destek,
 • Seyahat acenteleri, turizm tesisleri ve diğer turizm aktörlerinin iç ihtilafları,
 • 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu başta olmak üzere ilgili Mevzuata ilişkin süreç takibi,
 • Reklamasyon uyuşmazlıkları,Sağlıklı turizm sertifikasyonları,
 • Turizm sektörünün Kamu Kurum ve kuruluşları ile ilişki ve işlemlerinin takibi,
 • Tahsis, İrtifak hakları, hasılat payları, teşvikler vb süreçlerin profesyonel ekiplerce takibi,
 • Turizm tesislerinin, tedarikçileri seyahat acenteleri, misafirleri, çalışanları ve 3. Kişilerle olan hukuki ilişki ve işlemlerinin takibi,
 • Hukuksal durum raporlaması (Due Diligence),

Şirketler Hukuku
  • Yurtiçi ve yurtdışında şirket kuruluşu,
  • Ana sözleşme hazırlanması ve tadili
  • Yabancı ortaklı şirketlerin Türkiye'deki şube ve irtibat bürolarının kuruluş işlemleri
  • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına ilişkin her türlü iş ve işlem, karar yazımı
  • Sermaye artırımları/indirimleriPay devri
  • Birleşme, bölünme, tür değişikliğiTasfiye
  • Acente ve distribütörlük sözleşmeleri,
  • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması,
  • Birleşme ve devralmalar
  • Sermaye piyasası kapsamında danışmanlık
  • Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
  • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler
  • Hukuksal durum raporlaması (Due Diligence)

  Yabancılar Hukuku
  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçiş
  • İkamet izniÇalışma izniYabancıların çalışma izni,
  • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında katma değer vergisinden muafiyet işlemleri
  • Sınırdışı kararlarına itiraz
  • Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alım-satımı
  • Türkiye Cumhuriyeti vizesi
  • Yabancıların Türkiye’de evlenmeleri
  • İltica başvurusu ve takibi
  • Elçilik ve konsolosluk işlemleri

  Ceza Hukuku
  • Asliye ve Ağır Ceza mahkemelerinde sanık ve müdahil vekilliği,
  • Suç duyurusu,
  • Cumhuriyet Savcılığı soruşturması müşteki ve şüpheli avukatlığı,
  • Gözaltı, tutuklama, arama ve el koyma, iletişimin kayda alınması, teknik araçlarla izlenme gibi kararlara karşı yapılacak itirazlar,
  • Sabıka kayıtlarının silinmesi

  Enerji Hukuku
  • Enerji Piyasası, lisans, izin ve ruhsat başvuru, tadil
  • Piyasa katılımcılarına EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) düzenlemelerine ilişkin danışmanlık
  • Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işlem takibi
  • Enerji şirketlerinin kurulumu, due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri
  • Enerji projelerinin finansmanı danışmanlığıÖzelleştirme, kamulaştırma, birleşme ve devralma, istimlâk süreçlerinin takibi
  • EPC ve PPA sözleşmeleri
  • ÇED raporu ve ÇED raporuna ilişkin davalar
  • Enerji üretim, dağıtım ve satış piyasası regülasyonları hukuki danışmanlığı
  • EPDK ve diğer idarelerin idari para cezalarının iptali
  • Teşvik danışmanlığı
  • Rödovans, türbin kurulum, enerji alım satım, elektrik bağlantı ve nakil, devralma ve birleşme, İmtiyaz, Sondaj ve rehabilitasyon, üretim paylaşım, vergi dağıtım, lisans, basit çevrim/kombine çevrim ve yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulumu, dağıtıcı bayi ana sözleşmelerinin anlaşmalarının hazırlanması
  • Emission reduction purchase agreement (ERPA)

  Kişisel Verilerin Korunması
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ‘a hukuki, idari ve teknik uyum danışmanlığı
  • Veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilerin iş ve eylemlerinin Kanuna uyumu
  • Veri koruma politikalarının, veri envanterlerinin, aydınlatma metinlerinin, veri işleme ve imha prosedürlerinin oluşturulmasıVeri sorumlularının KVKK kapsamında müşterileri, iş ortakları ve çalışanlarıyla sözleşmeleri
  • Web sitelerinin ve diğer satış kanallarının 6698 sayılı Kanun ve GDPR gerekliliklerine uygun hale getirilmesi
  • Veri Sorumlusu çalışanlarına eğitimler verilmesi, KVKK ve GDPR farkındalığı oluşturulması
  • Mevzuatın gerektirdiği (açık rıza metinleri, aydınlatma beyanları, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası, kişisel veri saklama ve imha politikası vb.),hukuksal metinlerin tamamlanması
  • Özel nitelikli verilere uyum
  • Yurtdışına veri aktarımı ve taahhütname hazırlanması,Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (‘’KVKK’’) Kurul kararlarının ve güncel gelişmelerin takibi
  • Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler ve/veya veri sorumlusu adına idari, hukuki ve cezai başvurular

  Ankara Antlaşması /
  İngiltere Vize Danışmanlığı
  • Ankara Anlaşması vizesi
  • Türk işçi vizesi (Turkish worker)
  • İngiltere aile birleşimi eş vizesi
  • İngiliz vatandaşlık başvurusu
  • İngiltere turist vizesi
  • İngiltere tek temsilci vizesi
  • Vize değiştirme (switch visa)

  Gayrimenkul Hukuku
  • Gayrimenkullerin alımı, satımı, bağış, kiralama, irtifak sözleşmeleri ve davaları
  • Gayrimenkullere bağlı ayni hakların tesisi, ipotek, devri, şerh konulması ve terkini ve davaları
  • Osmanlı tapuları dâhil tapu iptal-tescil, mirasçılık bağının kurulması, müdahalenin men’i (el atmanın önlenmesi), bedelde muvazaa, Şuf’a (ön alım), muris muvazaası (mirasçıdan mal kaçırma) ve inanç sözleşmeleri işlemleri ve davalarıMüteahhitlik işlemleri ve davaları
  • Kamulaştırma işlemleri ve davaları
  • Kentsel dönüşüm işlemleri ve davaları
  • Gayrimenkul yatırım ortaklıkları işlemleri ve davaları
  • Kat mülkiyeti işlemleri ve davaları
  • Durum tespit raporu, hukuki değerlendirme ve risk analizi,
  • Yabancıların mülk edinmesi işlemleri ve davaları,
  • Gayrimenkul finansmanı işlemleri ve davaları
  • Kamulaştırma, tezyid-i bedel ( bedel artırımı) ve tazminat davalarıİmar işlemleri ve davaları
  • Tapu sicilinin düzgün tutulmaması nedeniyle tazminat vs. davalarHer türlü tahliye, kira tespiti ve kira hukukundan kaynaklanan davalar
  • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları
  • Kadastro davaları
  • Ortaklığın giderilmesi (izaleyi şüyu) davaları,

  Arabuluculuk
  • Ticari ilişkilerden kaynaklı uyuşmazlıklar
  • İşçi ve işveren uyuşmazlıkları
  • Tüketici uyuşmazlıkları
  • İnşaat ve gayrimenkul kaynaklı uyuşmazlıklar
  • Kira uyuşmazlıkları
  • Deniz ticareti ve sigorta uyuşmazlıkları
  • Fikri haklar ve marka patent uyuşmazlıkları
  • Boşanmadan sonra mal paylaşım uyuşmazlıkları
  • İhtiyari arabuluculuk

  Aile ve Miras Hukuku
  • Boşanma davasıBabalık davası
  • Mal paylaşımı davaları (mal ayrılığı, mal ortaklığı, edinilmiş mallara katılma)
  • Anlaşmalı boşanma davasıAile konutu ve uygulamaları
  • Yaş düzeltme davaları
  • Velayet davaları
  • Soy bağının kurulması davalarıAdın / soyadının değiştirilmesi
  • Nişan davalarıTazminat davaları
  • Nafaka davaları (iştirak, yoksulluk, tedbir, yardım)
  • Evlat edinmeTerekenin yönetilmesi
  • Mirasçılık dava ve işlemleri
  • Miras taksim sözleşmesi
  • Tenkis, muris muvazaası davalarıTerekenin (mirasın) tespiti davası
  • Mirasçıyı, mirastan çıkarma, ölüme bağlı tasarrufta bulunma
  • Vasiyetname
  • Vasiyetnamenin iptali davası
  • Vasiyetten dönme
  • Miras sözleşmesinin iptali
  • Mirastan mal kaçırma

  Sağlık / Tıp Hukuku
  • Boşanma davası
  • Babalık davası
  • Mal paylaşımı davaları (mal ayrılığı, mal ortaklığı, edinilmiş mallara katılma)
  • Anlaşmalı boşanma davası
  • Aile konutu ve uygulamaları
  • Yaş düzeltme davaları
  • Velayet davaları
  • Soy bağının kurulması davaları
  • Adın / soyadının değiştirilmesi
  • Nişan davaları
  • Tazminat davaları
  • Nafaka davaları (iştirak, yoksulluk, tedbir, yardım)
  • Evlat edinme
  • Terekenin yönetilmesi
  • Mirasçılık dava ve işlemleri
  • Miras taksim sözleşmesiTenkis, muris muvazaası davaları
  • Terekenin (mirasın) tespiti davası
  • Mirasçıyı, mirastan çıkarma, ölüme bağlı tasarrufta bulunma
  • Vasiyetname
  • Vasiyetnamenin iptali davası
  • Vasiyetten dönme
  • Miras sözleşmesinin iptali
  • Mirastan mal kaçırma
  Düzenleyen Bulat Legal Consultancy

  İçeriğe dön